صفحه اصلی > درباره مرکز > رسالت و اهداف 

 

رسالت

آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ماموریت دارد با بهره گیری از اساتید مجرب و متعهد دانشگاه و سایر مراکز آموزشی و علمی  ، نیازهای آموزشی کلیه مشمولان در زمینه  هاي ارتقا دانش علمي ، فني ، مهارت هاي حرفه اي، آشنايي با تازه هاي علمي و عملي حرفه مربوط و انطباق آنها با نيازهاي جامعه گام بردارد.

 

چشم انداز

آموزش مداوم دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان ، قصد دارد در تعامل با سایر دانشگاهها شرایط توسعه و ارتقا مشمولان در زمینه های مرتبط را مهیا کرده و جایگاه ممتازی در این زمینه  در منطقه بدست آورد.

 

هدف از آموزش مداوم

مهمترین اهداف آموزش مداوم عبارتند از :

حفظ وارتقا دانش حرفه ای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی

بهبود نگرش حرفه ای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی

افزایش مهارتهای حرفه ای ارائه کنندگان خدمات بهداشتی درمانی

کمک به بهبود در ک بهتر جامعه پزشکی از نیازهای درحال تغییر

به روز شدن دانش جامعه پزشکی

سازماندهی مجدد معلومات موجود جامعه پزشکی

افزایش مسئولیت پذیری در جامعه پزشکی

تجدید دیدار و تبادل افکار و عقاید با همکاران در دوره های آموزش مداوم

بهبود قابلیت، تواناییها و ظرفیت های جامعه پزشکی